BTS Group

ÇALIŞAN ADAYI/STAJYER AYDINLATMA METNİ

BTS KURUMSAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (BTS Group) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BTS KURUMSAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İnternet Adresi: www.btsgrp.com
Telefon Numarası: 0 (216) 504 40 77
E-Posta Adresi: btskurumsal@hs01.kep.tr
Adres: Varyap Meridian Business Ofis I Blok Kat:12 D:159 34746 Ataşehir / İstanbul

B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad soyad, TCKN, Anne-baba adı, Doğum yeri, Doğum tarihi, Medeni hali, Nüfus cüzdan seri no.
İletişim E-posta, Telefon, Adres
Görsel ve işitsel kayıtlar Fotoğraf
Mesleki deneyim Mesleki deneyim Diploma bilgileri, Geçmiş Tecrübeler
Finans Iban, Banka hesap no.
İmza İmza
Lokasyon Lokasyon
Fiziksel mekan güvenliği Giriş-çıkış bilgileri
Sağlık bilgileri Engellilik durumu
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri Hüküm durumu
Özlük Eğitim durumu, Askerlik durum bilgileri
Sağlık bilgileri Sağlık raporu, Kan grubu, Engellilik durumu

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BTS Group, KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, BTS Group’un ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerin işlenmesinin BTS Group’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verilerin BTS Group tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BTS Group’un meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.

Bu kapsamda BTS Group, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Çalışan adayı/Stajyer başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanların yan hakları ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak BTS Group tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMSI

BTS Group, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

BTS Group, KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki kişi kategorilerine aktarabilir:

 • İş müracaatı sırasında temin edilen kişisel verileriniz, açık rızanız kapsamında doldurulması gereken boş pozisyona en uygun adayın seçimini sağlamak amacıyla BTS Group mevcut ve müstakbel şirketlerine, iştiraklerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, ölçülülük ve gereklilik ilkeleri esas alınarak hukuken yetkili olmaları koşuluyla adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilir.
 • İş başvurusu gerekçesiyle temin edilen kişisel verileriniz açıklandığı şekilde aktarım işlemine tabi tutulurken, Kanun’un 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak tarafınızca verildiği şekliyle doğru ve olabildiğince güncel bir şekilde, “doğru istihdamın/istihdamınızın sağlanması” amacıyla sınırlı ve ölçülü davranılacaktır.

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İş başvurularını BTS Group bünyesinde istihdamla neticelendirebilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplarken uyguladığımız yaygın yöntemlerden biri, tarafınızca alenileştirilmiş kimi verilerinize, insan kaynakları sitelerinden ulaşılmasına müteakip, açık rızanız alınmak suretiyle verilerinizin işlenmesi şeklindeki usuldür.


İstihdam amacıyla kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizi paylaşmanız, kişisel verilerinize ulaşabilmemizin için kullanılabilen ikinci yöntemdir. Bu usulde bizim istediğimiz kişisel verilerin tamamını veya bir kısmını vermek yoluyla, paylaşmak istemediğiniz kişisel verilerinizi saklı tutabilirsiniz. Bu halde istihdamı gerçekleştirebilmek bakımından vermediğiniz kişisel veriler, diğer müracaat sahiplerininkilerle kıyaslanamayacağından bilgi sahibi olmanızda fayda vardır.


İş başvurusunun yüz yüze görüşme aşamasına ulaşması halinde, görüşmenin gerçekleştiği alanda çalışanların ve üçüncü kişilerin güvenliği için tesis edilmiş olan ziyaretçi kayıt sistemi ve elektronik güvenlik kayıt sistemleri yoluyla da kimi kişisel verileriniz edinilmektedir. Ancak bu kişisel verileriniz, iş müracaatı verileri arasında kategorize edilmemekte olup, genel olarak güvenlikle ilgili yönüyle çok kısa bir süre muhafaza edilip, adli ve idari bakımından gerekli olmadıkça, kimseyle paylaşılmaksızın imha edilmektedir.


Son açıklanan durum istisna olmak üzere, iş müracaatınız sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi “iş sözleşmesinin kurulması” şeklinde ifade edilmekte olup, Kanun’un 5/2-c hükmüne dayanmaktadır.


Kurumumuz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında staj başvuru dilekçeleri, maaş ödemeleri, dış yazışmalar, Kurum içi hizmet talepleri, SGK kaydı oluşturulması ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4’ üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplamaktadır.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı;

 • Kurumumuza noter aracılığı ile ihtarname göndermek,
 • Kimliğinizi tevsik edici belgelerle şahsen ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,
 • Kurumumuza iadeli taahhütlü posta göndermek
 • Kurumumuz sisteminde kayıtlı e-posta adresiniz yoluyla kvkk@btsgrp.com adresine başvuru yapmak veya
 • btskurumsal@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem “Veri Sahibi Başvuru Formu” linkinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre Kurumumuza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.